Voorwaarden
Artikel 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: "opdrachtnemer": de gebruiker van de algemene voorwaarden; "afnemer": de opdrachtgever, koper, aanbesteder, of een ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of presentatie verricht.
Artikel 2 GELDIGHEID
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en afnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden te betrokken.
Artikel 3 DE OVEREENKOMST
 1. De aanbetaling Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen. Deze mag niet meer bedragen dan 25 % van de koopsom.
 2. Eigendomsvoorbehoud Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van de opdrachtnemer. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 3. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers Bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de opdrachtnemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de afnemer te vorderen.
 4. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers De opdrachtnemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waar onder begrepen schade van derden, winstderving e.d.
Artikel 4 AFLEVERING
 1. De afnemer dient ervoor te zorgen dat: - de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken; - ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld, kortom legklaar zijn; - in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
 2. Indien een takel, een lift of een kraan gebruikt moet worden, wordt bij overeenkomst door de opdrachtnemer en de afnemer nader geregeld wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat tengevolge van het gebruik van een takel, een lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor het gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.
 3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 5 LEVERTIJD
 1. Onder levertijd wordt verstaan de vermoedelijke levertijd. Bij niet tijdige levering dient de afnemer de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen levering alsnog na te komen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd is de opdrachtnemer bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
Artikel 6 BETALING
 1. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie betaling netto contant bij aflevering.
 2. De opdrachtnemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
 3. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
 4. Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de opdrachtnemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
 5. De opdrachtnemer is na verloop van de hierboven bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Bij aanschrijving door een derde zijn deze daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de afnemer, mits de opdrachtnemer vooraf heeft gemaand tot betaling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 22,73
Artikel 7 ANNULERING
Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het geen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Dit is alleen mogelijk binnen 5 werkdagen nadat afnemer de koopovereenkomst is aangegaan.
Artikel 8 OPSLAG VAN GOEDEREN
 1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De opdrachtnemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de opdrachtnemer:
  • nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen;
  • dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
  • indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 9. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de opdrachtnemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
Artikel 9 EXTRA KOSTEN MEERWERK EN/OF MINDER WERK
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen : alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, warden niet in mindering gebracht. Snij verlies wordt niet verminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de opdrachtnemer worden achtergelaten.
Artikel 10 ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT
 1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst tengevolge van omstandigheden, die de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht - behoudens in geval van overmacht - de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de opdrachtnemer de in verband met uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Ingeval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet wordt verlangd.
 4. Bij de overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 11 GARANTIE
 1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit voor partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
 2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voor zover het betreft gebreken waarvan de opdrachtnemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, volgens het volgende systeem:
  • tot een jaar na factuurdatum:
  • de kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vrachten voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de opdrachtnemer.
  • na een jaar en tot twee jaar na factuurdatum:
  • de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte van de opdrachtnemer.
  • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:
  • de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de opdrachtnemer. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
 3. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
 4. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de opdrachtnemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 5. Garantiebepalingen zijn van slechts kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
 6. Onoordeelkundig behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke reclame uit doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
 7. Geringe afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
Artikel 12 RECLAMES
 1. Reclames kunnen door de afnemer bij de opdrachtnemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 2. Wanneer een afnemer bij het betrekken van een nieuwbouwobjecten tegen het advies van de opdrachtnemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke reclame hierop uitgesloten.
Evenmin kunnen reclames geldend gemaakt worden:
 • indien niet door de opdrachtnemer aangebrachte ondervloeren onvoldoende vlak zijn, dan wel niet legklaar zijn. De opdrachtnemer zal dit aan de afnemer melden, voordat met de werkzaamheden een aanvang gemaakt wordt.
 • indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.
 • indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de kit volledig opgedroogd is.
 
Artikel 13 RETOUREN
 1. Design-meubelen.com heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door iemand anders dan ons is beschadigd.
 2. U kunt uw product retourneren binnen 14 werkdagen, mits de afgeleverde producten 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan de afgeleverde producten geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet onbeschadigd zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Wanneer wij het product in correcte staat ontvangen hebben, ontvangt u het aankoopbedrag retour.
 3. Indien u uw aankoop wilt retourneren, dient u direct contact met ons op te nemen. Dan geven wij u de benodigde informatie.
 4. Producten die op maat vervaardigd zijn kunnen niet worden geretourneerd.
 5. De kosten voor een retourzending zijn voor de afnemer zelf.